Domovní čistírny odpadních vod BIO CLEANER jsou vhodné především pro rodinné domy a malé provozovny.
 
>Ceník
>Technické parametry
>Funkce čistírny
>Fotografie
>Schéma
>Informační leták (PDF)

<Funkce čistírny>

Princip komplexního čištění odpadních vod je založen na biologickém čištění jednotným heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu, se simultálnní denitrifikací, kde zdrojem uhlíku pro procesy denitrifikace je samotné organické znečištění odpadní vody.

Popis technologie:

Splašková odpadní voda z kanalizace je přivedena do vyjímatelného lapače hrubých mechanických nečistot (česlicového koše, popř. česlí), který je osazen v nátokové zóně biologického reaktoru. Nátoková zóna je první část aktivační nádrže, která je od druhé části aktivační nádrže oddělena nornými stěnami a do které je zaústěn vývod hydraulicko - pneumatického čerpadla zahuštěného vratného kalu z dosazovací nádrže. Zde dochází k okamžitému smíchání odpadní vody s aktivovaným kalem a tím i k biochemickým procesům čištění. Tato část aktivační nádrže je osazena středněbublinným aeračním elementem a v této části aktivační nádrže je zpravidla pomocí regulačního ventilu sníženo množství vzduchu do tohoto elementu z důvodu efektivního zachycení plovoucích nečistot vstupujících do systému spolu s odpadní vodou.

Pokud nedojde v nátokové zóně k úplnému biologickému odbourání plovoucích nečistot, je nutné při pravidelné kontrole provozu ČOV tyto plovoucí nečistoty zachycené pomocí norných stěn v nátokové zóně odstranit. Po promíchání aktivační směsi s odpadní vodou pomocí provzdušňovacího systému v nátokové zóně, směs čištěné vody a aktivovaného kalu odtéká pod nornými stěnami do druhé aktivační (nitrifikační) části. Zde pokračují za intenzivního okysličování aeračními elementy biologické procesy čištění.

Po biologickém odstranění znečištění v aktivační - nitrifikační části ČOV natéká směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody do prostoru dosazovací nádrže přes lapač plovoucích nečistot, kde zároveň dochází k odplynění směsi. V dosazovacím prostoru dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek, jejich zahuštění u dna dosazovací nádrže. Po separování aktivovaného kalu od vyčištěné vody sedimentací v dosazovacím prostoru odtéká vyčištěná voda přes přelivný žlab do odtokového potrubí ČOV.


1Dmychadlo a řidící jednotka aNátok odpadní vodydJemnobublinná areace
2Přívod vzduchu do reaktoru bOdtok vyčištěné vodyeNástavec
3Čistírna odpadní vody cČeslicový košfZastřešení

Provoz výše uvedených čerpadel je řízen speciální řídící jednotkou BCC-02, která je osazena v elektroskříni ČOV.
Ve stanovených časových intervalech sepne řídící jednotka elektromagnetické ventily, které zajistí provedení následujících úkonů:

 1. odčerpání části vyčištěné vody z dosazovací nádrže (množství vody = maximálnímu výpočtovému nátoku na ČOV
  za 5 minut) do odtokového potrubí
 2. promíchání obsahu dosazovací nádrže vzduchem pro oddělení plovoucích nečistot od vyflotovaného kalu
  a odčerpání plovoucích nečistot z lapače plovoucích nečistot v nátokovém potrubí dosazovací nádrže zpět
  do aktivační nádrže
 3. sedimentace promíchaného vyflotovaného kalu a vyplavání plovoucích nečistot po promíchání obsahu
  dosazovací nádrže
 4. odtah vyplavaných plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže do nátokové zóny ČOV
 • Nastavení časového intervalu čištění hladiny dosazovací nádrže se určuje na základě poznatků z provozu. Interval lze nastavit na 12 nebo na 24 hodin.
<<Zpět

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz