Tento biologický zemní filtr slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.
 
>Ceník
>Fotografie
>Schéma

AS-BIO FILTR je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího zařízení a zařízení na odtah kalu (biomasy).

Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde protéká přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku.

Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpadních vod či septiku.

<Technická data> (pro 5 EO)

 • Průměr: 800 mm
 • Výška: 1 790 mm
 • Hmotnost: 80 kg
Se zvětšujícím se počtem EO roste i výška.

<Výhody>

 • minimální nároky na prostor
 • náhrada za pískový filtr
 • snadná a rychlá instalace
 • minimální náklady na provoz
 • jednoduchá konstrukce
 • jednoduchá obsluha
 • jednoduchá údržba
 • možnost trvalého či přerušovaného provozu

<Instalace>

Filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za DČOV nebo septik. Dále je tento filtr propojen s výpustním objektem. Tento filtr není nutné obetonovat. Po samotném osazení a propojení je možné okamžitě spustit provoz filtru. Součástí filtru je i plastové nepochůzné víko.

<Provoz a údržba>

Při správném provozování je třeba cca 1x za 2-3 měsíce provést mechanické pročištění filtrační náplně pomocí stlačovacího pístu umístěného v nádrži filtru. Použitím pístu dojde k uvolnění usazených částeček biomasy, které se pomocí čerpadla odčerpají zpět do DČOV (aktivační části) nebo do septiku.

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz